top of page

Psykolog Lotte Godiksen

Cand psych aut. - Specialist
Home
Anker 1

V

Velkommen

Nogle gange byder livet os forhold, udfordringer og små eller store kriser, som giver dønninger og kan vælte os… Nogle gange vælter vi blot midlertidigt og får os rejst med familie og venners indsats, andre gange kræver det lidt mere… Her kan det være en god ide´ at finde en psykolog at tale med og få hjælp til at komme videre. 

Som psykolog arbejder jeg både med børn, unge og voksne. Dvs. at de mennesker som træder ind ad min dør, er vidt forskellige, både hvad angår sind, personlighed, nuværende livssituation, alder og ikke mindst familie og opvækst. Derfor bruger jeg også meget forskellige tilgange i mit arbejde, både hvad angår, metode, værdier og de konkrete rammer. Jeg har således også forskellige terapirum, hhv. et til børnene og de unge, og et til voksne. For således at kunne hjælpe bedst muligt, er det vigtigt at møde jer som de helt konkrete mennesker, netop I er...

Det er desuden min erfaring, at en god og tillidsfuld relation er væsentlig for den gode behandling. Jeg er derfor optaget af at møde jer med den størst mulige åbenhed, lyttende og med interesse i at forstå, så vi sammen kan undersøge, arbejde hen imod og sikre den bedst mulige proces.  

services

O

IMG_9552.jpg

Om mig

Jeg hedder Lotte Godiksen, er født i 1976 og blev uddannet til Psykolog ved Århus universitet i 2003. Jeg blev autoriseret cand. psyk i 2005 og blev godkendt specialist i klinisk børnepsykologi i 2016. I 2020 blev jeg akkrediteret af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet)  

 

Jeg startede min arbejdskarriere i det offentlige i hhv. pædagogisk psykologisk rådgivning og siden som behandlingspsykolog i et kommunalt familiehus, hvor jeg varetog børne- og ungepsykologiske undersøgelser, samt samtaleterapi og legeterapi. Jeg har også været projektleder og koordinator i et statsfinansieret psykiatriprojekt, hvor jeg udover den faglige ledelse varetog behandlings- og undersøgelsesopgaver i fht. børn og unge med psykiatriske problemstillinger som bl.a. depression, angst, OCD og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

 

Herfra tog jeg springet ud i det private, og arbejdede i 1,5 år i et etableret praksisfællesskab i Holstebro, hvor vi arbejdede med både børn, unge og voksne. I januar 2012 startede jeg i egen praksis: Psykologklinikken Lotte Holmgaard. Klinikken skiftede navn til Psykolog Godiksen i februar 2016.

Sideløbende med mine hovedansættelser har jeg siden 2005 drevet privat praksis og har her tilbudt udredning, supervision og behandling til privatpersoner, kommuner og private institutioner.

About

T

Takster

Takster og samarbejdspartnere

 

Takster - gældende fra 1. april 2024
 

Alle samtaler + legeterapi varer ca. 45-50 minutter, alle supervisioner og coaching varer ca. 60 min.
 

 • Legeterapi: 1075,- kr.
   

 • Individuel samtale: 1055,- kr.
   

 • Individuel supervision og coaching: 1.475,- kr.
   

 • Sygesikringstakster:

  • Egenandel ved børn under 16 år:

   • 1.session: 501,97- kr.

   • 2. session + følgende: 444,13- kr.
     

  • Egenandel ved voksne:

   • 1.session: 462,42- kr.

   • 2.session + følgende: 385,59- kr

   •  unge mellem 18 & 24 år - ved angst og depression: vedlerlagsfrit

 • Parterapi: Indhent pris ved forløb 
   

 • Supervision 2 personer: 1.650,- kr.
   

 • Supervision: Grupper fra 3-7: 2475,- kr.
   

 • Grupper fra 8-12: 3100,- kr.

 • Børnekliniske + tilknytningsundersøgelser fra : 34.000 kr.(prisen varierer efter undersøgelsens omfang. Indeholder testning, testopgørelse, rapport og afrapportering. Ved udeblivelser eller transport i forbindelse med observation mv. pålægges ekstra omkostninger.)  

Samarbejdspartnere:​
 

5) ”Sygeforsikringen Danmark”**, herunder særlige aftaler med Danica pension og Pensam. ​

 • Samarbejde med Dansk Krisekorps, Psykologvagten og Røde Kors.

 • Flere forsikringsselskaber, bl.a. Tryg, Gouda, Topdanmark og Vestjysk Forsikring. 

 • Mange sundhedssikringer og øvrige forsikringer yder tilskud til psykolog hos autoriserede psykologer med ydernummer (dvs. med mulighed for tilskud via sygesikringen), herunder Dansk Sundhedssikring. 

 • Jeg samarbejder tillige med flere kommuner, Både lokalt fx. Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, samt i Danmark i øvrigt bl.a. Favrskov, Skanderborg, Esbjerg og Silkeborg kommuner. Her tilbyder jeg en lang række supervisions-ydelser, bla. i fht: plejeforældre og medarbejdere i sundhedsfaglige sammenhænge, det være sig specialpædagoger, lærere eller socialrådgiver, både monofagligt og tværfagligt. Der er tale om både sagssupervision samt mere arbejdsmiljø-orienteret ditto. Desuden tilbyder jeg ledelsesupervision/sparring/coaching og har haft en række udviklingsorienterede ledelsesforløb.

 • Jeg tilbyder desuden supervision og/eller behandling til en række opholdssteder, plejeforældre og familieplejekonsulenter. Behandling i fht børnene/de unge som bor der, samt supervision med medarbejdere individuelt, ledelsen samlet/individuelt og/eller hele personalegrupper.  

 
*Sygesikringen:

Der ydes tilskud til følgende personkategorier:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
   

 • Trafik- og ulykkesofre
   

 • Pårørende til alvorligt psykisk syge
   

 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
   

 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
   

 • Pårørende ved dødsfald
   

 • Personer, der har forsøgt selvmord
   

 • Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
   

 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
   

 • Personer fra 18 år  med let til moderat depression
   

 • Personer fra  18 år med let til moderat angstlidelse herunder OCD

 

For at kunne få tilskud via sygesikringen indebærer det at du som klient har været ved lægen og fået en henvisning. Uden en henvisning skal du betale fuld takst. Desuden skal du ved første samtale kunne legitimere dig over for psykologen ved forevisning af gyldigt sundhedskort (sygesikringsbevis).

Overenskomsten fastsætter desuden, at den udløsende begivenhed ikke må have fundet sted mere end 12 måneder forud for henvisningen. I forhold til alvorlig sygdom regnes fristen normalt fra det tidspunkt, hvor diagnosen bliver stillet, og klienten eller den pårørende bliver klar over, at det er alvorligt. Denne tidsfrist ser man dog helt bort fra, når det drejer sig om ofre for incest eller andre seksuelle overgreb samt for klienter indenfor depressionskategorien

Lægen kan normalt henvise til 12 samtaler, dog er der mulighed for 2 gange 12 samtaler i fht. kategorierne depression og angst.

**Sygeforsikringen Danmark”:

Der ydes tilskud til terapi ved bl.a. henvisninger fra lægen. Desuden har Sygeforsikringen Danmark særlige samarbejder med hhv. Danica og Pensam (pr. 1/1 2012). Kontakt dem mhp. omfanget af tilskud. Oplys ved første henvendelse til undertegnede, hvilken ordning samt forsikringsgruppe I hører under.

Afbudsregler:

Der skal meldes afbud senest kl. 10 dagen inden konsultationen. Ved senere afbud betales fuldt honorar.

Hvis konsultationen er omfattet af tilskud fra sygesikringen, skal der betales honorar svarende til klientens andel af honoraret. Ved gentagne afbud for sygesikrings- konsultationer opkræves 2 gange klientens andel af honoraret i overenstemmelse med praksisoverenskomstens regler herom.

Betaling:

Samtalerne afregnes fra gang til gang. Den mest hensigtsmæssige måde at få betalt på, er at afregne straks, -direkte i Klinikken-, inden sessionen afsluttes. Dette kan enten foregå via IZettle, her kan anvendes VISA eller Mastercard (der pålægges et betalingsgebyr på 6 kr til IZettle). Eller der kan betales via Mobilepay eller med kontanter (aftalte penge).

Hvis der ønskes betaling via Netbank, skal denne foreligge inden for en uge, og ellers pålægges et gebyr på 150 kr. 

Please reload

Takster

Takster

T

Du har nu mulighed for at booke tider direkte her på hjemmesiden, det kræver at du i forvejen er oprettet hos mig og er igang med behandling: Klik på nedenstående link:

https://booking.cliniccare.dk/gmt/book.aspx?SiteID=1153001

Terapiformer og metoder


Som beskrevet er min behandlingsmæssige tilgang præget af mit ønske om at møde det enkelte menneske, hvor det er. Det betyder, at jeg benytter mig af en række teorier og praktikker. Det hedder med et fagudtryk, at jeg er eklektisk funderet; jeg er således oprindeligt kognitivt skolet, har fået det systemiske med mig og med tiden tillagt mig også dynamiske aspekter, sidstnævnte bl.a. i legeterapierne og den mere kropsligt og følelsesmæssigt forankrede terapi.

 

Kognitiv
Den kognitive metode er en af psykoterapiens hovedretninger. Denne tilgang anses for at være en meget specialiseret terapiform, idet den indebærer en række specifikke fremgangsmåder rettet mod den enkelte psykiske lidelse. 

 • Kognitiv terapi fokuserer på de negative mønstre klienten lever sit liv efter, dennes uhensigtsmæssige tankemønstre, negative automatiske tanker og ”kognitive forvrængninger”. Terapien er løsningsorienteret og målrettet klientens symptomer, idet der bl.a., i samarbejde, aftales overordnede mål og konkrete delmål, samt hjemmearbejde, hvor nye strategier og tankegange trænes på hverdagsniveau. Der kan indgå Mindfulness- øvelser. 

 

 • Social færdighedstræning og adfærdsterapi er del af den kognitive terapi, og sigter primært mod klientens uhensigtsmæssige adfærd, og de faktorer i miljøet, der fastholder denne. I terapien etableres og trænes løbende nye strategier, således at uhensigtsmæssige reaktionsmønstre ændres. 

 

 • I den kognitive terapi indgår ofte også psykoedukation. Dvs. regulær undervisning (edukation) af klienten, hvor denne undervises i årsag, forløb og behandlingsmuligheder i fht. egne vanskeligheder. 


Psykodynamisk
Den psykodynamiske terapi tilhører en anden af de oprindelige psykoterapeutiske hovedretninger, nemlig den psykoanalytiske. Terapien orienterer sig mod den tidlige opvækst, herunder også den tidlige tilknytning mellem mor og barn. Behandlingen kan således indebære et tilbageblik på tidligere udviklingstrin, for at reparere og bearbejde. Den dynamiske terapi er bl.a. optaget af at undersøge klientens bevidste og ubevidste følelser og behov, samt overføringen af følelser mellem klient og terapeut. Den sigter i højere grad mod at undersøge og forstå, end mod at handle.

 

 • En grundantagelse i den psykodynamiske opfattelse er, at ubevidste psykiske processer påvirker menneskets adfærd og er en styrende kraft i dets udvikling.

 • En anden grundantagelse er, at barndommens erfaringer lever videre i nuet og har betydning for dannelsen af den voksne personlighed.

 • Legeterapien er én udgave af den psykodynamiske terapi. Hvor voksne mennesker ofte formidler vanskeligheder gennem samtale, flydende frie associationer, drømme og fantasi, foregår kommunikationen mellem barn og terapeut ikke blot via samtale, men i høj grad også gennem leg og motorisk udfoldelse, hvilket er hensigtsmæssigt, hvis ordene ikke slår til. Legeterapien foregår i et særligt indrettet legerum, der bl.a. indeholder en sandkasse og det såkaldte Erica-materiale, som er et standardiseret legemateriale, bestående af 360 nøje udvalgte legeting.

 • Somatisk psykologi er en anden psykodynamisk orienteret tilgang. Retningen er optaget af, hvorledes vores opvækst og de tidlige/løbende livserfaringer, vi gør os, er med til at danne struktur og form i vores personlighed, dette både helt konkret i vores krop, men også i vores tankemønstre, samt følelsesliv og reaktionsmønstre. Tilgangen sigter mod en mere kropslig og følelsesmæssigt funderet behandling, rettet mod at forstå og forløse bl.a. indre spændinger og uforløste følelsesmæssige problematikker, for således at bedre kontakten til sig selv. 

Systemisk teori
Den systemiske teori ser på verden i helheder, relationer og sammenhænge, og ikke som bestående af enkeltdele: Vi er alle en del af andre systemer, hvor det at ændre ved én brik, ændrer noget for alle øvrige implicerede. Verden udgøres således ikke af een objektiv og sand virkelighed, men mange sandheder og fortællinger. Målet er således at skabe mening og sammenhæng i hele systemet.

 • Systemisk supervision er en supervisionstilgang, der bl.a. indebærer, at alle i en gruppe deltager i supervisionen. Der er således ikke blot en klient og terapeut, men også et reflekterende team. Hele systemet arbejder og bidrager. Tilgangen bestræber sig på at være nysgerrigt undersøgende og anerkendende. Der stilles spørgsmål, og udtalelser formuleres ofte i hypoteser som forslag til nye perspektiver og evt. fremtidige strategier. Supervisionerne indebærer en forholden sig til både empatiske, analytiske og handlingsorienterede overvejelser, for at ”komme hele vejen rundt” om sagen. 

 • Den familiedynamiske tilgang indebærer, at den basale enhed for undersøgelse og behandling er relationen, ikke individet. Adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder ses således som symptomer på noget, der foregår i systemet og relationerne, ikke bare i det enkelte individ. I behandlingen af et barn, er det således yderst vigtigt at komme omkring alle de kontekster og systemer, barnet bevæger sig i, det være sig både familien, skolen og fritidsliv. Ved at få de omgivende systemer i tale, ændres ikke blot barnet, men hele systemet

Terapiformer
Contact

K

Psykolog Lotte Godiksen

Viborgvej 41 B 1. sal

7500 Holstebro

Kontakt mig

52 24 16 24

Du er meget velkommen til at udfylde nedenstående formular og trykke send. Jeg behandler din henvendelse hurtigst muligt. Du må påregne ventetid før opstart.eg er et afsnit. Klik her fo

Succes! Beskeden er ankommet.

Du har nu mulighed for at booke tider direkte her på hjemmesiden, det kræver at du i forvejen er oprettet hos mig og er igang med behandling: Klik på nedenstående link:

https://booking.cliniccare.dk/gmt/book.aspx?SiteID=1153001

Jeg tilbyder, efter aftale internetbaseret konsultation - hvor denne foregår via webcam. Dette sker via sundhed.dk - hvilket sikrer at vi overholder den givne lovgivning.

Klinikken

Jeg har egne kliniklokaler diskret beliggende på Viborgvej i Holstebro. Viborgvej ligger tæt på Ringvejen og er således nem at finde. Der er gode parkeringsforhold tilknyttet klinikken, og busholdeplads i 50 meters afstand. Klinikken ligger oven på GF Forsikring. Parkeringsplads og trappen op til klinikken, findes på "bagsiden" af huset i gården. 

Lokalerne er nyrenoverede og lyse og omfatter bl.a. venterum, terapilokale, legerum og mødelokaler til brug ved konsultationer med flere deltagere.

GDPR

Cookie & privatlivspolitik:

Denne hjemmeside bruger cookies - Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger omkring besøgstal på hjemmesiden. Hvilke devices du bruger til at se hjemmesiden. Samt om du kommer fra link eller søgning.. Henvendelse via kontaktformular slettes automatisk.

"Psykologklinikken Lotte Godiksen" er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

Her er en orientering om de rammer, der gælder for vores kommende samtaler med hensyn til fortrolighed og personoplysninger.

Tavshedspligt: Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne. Journalpligt: Det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer og oplysninger om dig, og det vi taler om.

1. Hvilke oplysninger? Jeg noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Udover de sociale og helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring, eller læge. Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

 

Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt. 2. Videregivelse af oplysninger Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

 

It-systemet i denne virksomhed håndteres i datasikkert system (Clinic Care) som sikrer og understøtter relevant kommunikation med praktiserende læge.

Databehandleraftale forefindes.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din kommune, eller et forsikringsselskab, er jeg også nødt til at videregive oplysninger om behandlingen til den, der betaler. Jeg aftaler så vidt muligt indholdet heraf med dig. Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso. 3. Oplysningspligt og underretningspligt Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt - for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt. 4. Hvor længe opbevares oplysningerne? Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jævnfør journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. 

bottom of page